หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  
เรียน : ทุกหน่วยงาน
เนื้อหา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
กลุ่มงาน/ฝ่าย : อบต.สระสมิง
แนบไฟล์ :
[]201696130240.pdf]
ผู้นำส่ง : ทองคำ เมื่อ : 6 ก.ย. 2559 ip:1.179.203.158 เปิด : 503 ครั้ง