หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
            กลับหน้าแรก
 
            ข้อบังคับ อบต.

     

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2
- การบริหารงานบุคคล
- ข้อบัญญัติปี 2557
- ควบคุมภายใน สตง.
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนผุ้บริหารปี 54
- งานสารบรรณ
- เงินเดือนขรก
- เงินสะสม
- พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล ๔๒
- พ.ร.บ.อบต.๓๗
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
- ระเบียนการเงิน อบต.
- ระเบียบกระจายอำนาจ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com